Umenie pochopenia zákonitosti prírody.

Oblasť geológie zohráva kľúčovú úlohu v rôznych priemyselných odvetviach, najmä v sektoroch stavebníctva a manažmentu zdrojov. Na zabezpečenie úspechu a bezpečnosti projektov sa firmy často spoliehajú na špecializované služby, akými sú inžinierskogeologické prieskumy, hydrogeologické prieskumy, odborný geologický dozor a konzultačné služby. Tieto základné funkcie poskytujú cenné poznatky a rady na pochopenie geologických podmienok a potenciálnych rizík spojených s konkrétnou lokalitou.
inzinierskogeologicky prieskum zilina

INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM

Inžinierskogeologický prieskum je systematický prieskum a hodnotenie geologických pomerov na stavenisku. Jeho primárnym účelom je poskytovať informácie a údaje, ktoré môžu pomôcť inžinierom a architektom prijímať informované rozhodnutia počas fázy návrhu a výstavby projektu. 

Tento prieskum zahŕňa zber a analýzu geologických vzoriek, ako aj mapovanie geologických útvarov a štruktúr. Pri vykonávaní inžinierskogeologických prieskumov sa využívajú rôzne techniky a metódy. Patria sem geologické mapovanie, geofyzikálne prieskumy, vŕtanie a laboratórne testovanie.

Geologické mapovanie zahŕňa identifikáciu a dokumentáciu rôznych typov hornín, pôdnych profilov a geologických štruktúr prítomných v lokalite. 

Geofyzikálne prieskumy na druhej strane využívajú nástroje na meranie fyzikálnych vlastností podpovrchu, ako je elektrická vodivosť alebo seizmické vlny, na odvodenie geologických podmienok. Vŕtanie je často potrebné na získanie vzoriek podpovrchových materiálov na laboratórne testovanie, ktoré môže poskytnúť cenné informácie o ich pevnosti, priepustnosti a iných technických vlastnostiach. Význam inžinierskogeologických prieskumov nemožno pri stavebných projektoch preceňovať. 

Pochopením geologických podmienok lokality môžu inžinieri predvídať a zmierniť potenciálne riziká, ako sú zosuvy pôdy, poklesy pôdy alebo problémy s podzemnou vodou. Tieto poznatky umožňujú vhodný návrh a realizáciu základových systémov, opatrení na stabilizáciu svahov a ďalšie potrebné inžinierske zásahy. 

V konečnom dôsledku inžinierskogeologické prieskumy prispievajú k celkovej bezpečnosti, životnosti a hospodárnosti stavebných projektov.

HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM

Hydrogeologický prieskum je štúdium zdrojov podzemných vôd a ich interakcie s okolitými geologickými formáciami.

Jeho cieľom je posúdiť množstvo, kvalitu a pohyb podzemných vôd, ako aj ich potenciálny vplyv na životné prostredie a ľudské aktivity. 

Tento typ prieskumu je obzvlášť dôležitý v manažmente vodných zdrojov, pretože poskytuje cenné informácie pre trvalo udržateľné využívanie a ochranu podzemných vôd. Podobne ako inžinierskogeologické prieskumy, aj hydrogeologické prieskumy využívajú rôzne techniky a metódy na zber údajov. Tieto môžu zahŕňať vŕtanie a inštaláciu monitorovacích studní, meranie hladín podzemných vôd a prietokov a analýzu vzoriek vody na chemické a izotopové zloženie. 

Geofyzikálne metódy, ako je elektrický odpor alebo radar prenikajúci do zeme, sa môžu použiť aj na mapovanie podpovrchového rozloženia podzemnej vody a zvodnených vrstiev. 

Hydrogeologické prieskumy zohrávajú kľúčovú úlohu pri pochopení dostupnosti a zraniteľnosti zdrojov podzemných vôd. 

Poskytujú informácie o rýchlostiach dopĺňania, smeroch prúdenia a skladovacích kapacitách vodonosných vrstiev, ktoré sú nevyhnutné pre trvalo udržateľné hospodárenie s vodou. Posúdením potenciálnych rizík kontaminácie alebo vyčerpania hydrogeologické prieskumy pomáhajú pri vývoji vhodných stratégií ochrany a zachovania podzemných vôd.

GEOLOGICKÝ DOZOR

Geologický dozor má pri projektoch hodnotenia pôdy mimoriadny význam, pretože zabezpečuje presnosť a spoľahlivosť zozbieraných údajov. Geologickí experti zohrávajú kľúčovú úlohu pri monitorovaní a overovaní procesov zhromažďovania údajov, pričom zabezpečujú, že zhromaždené informácie sú konzistentné a dodržiavajú priemyselné normy a predpisy.

Geologický dozor tým, že dohliada na prácu v teréne a laboratórne testovanie, zabezpečuje zber údajov pomocou vhodných techník a metodológií. Napríklad pri geologickom prieskume pre navrhovaný stavebný projekt geologický dozor zabezpečuje odber vzoriek pôdy z reprezentatívnych miest a ich analýzu pomocou štandardizovaných laboratórnych postupov. To pomáha pri presnom určovaní vlastností pôdy, ako je jej únosnosť a charakteristiky zhutnenia, ktoré sú rozhodujúce pre návrh základov konštrukcií. Bez náležitého dohľadu môžu byť zozbierané údaje chybné, čo môže viesť k chybnému posúdeniu pozemku a potenciálne katastrofálnym následkom počas výstavby.

Geologický dozor tiež zabezpečuje dodržiavanie priemyselných noriem a predpisov pri posudzovaní pôdy. Zabezpečujú, aby projekt dodržiaval environmentálne predpisy, ako je správna likvidácia nebezpečných materiálov a ochrana citlivých ekosystémov. Začlenením geologického dozoru do projektov hodnotenia pôdy sa minimalizujú riziká spojené s nedodržiavaním, čím sa zaisťujú zodpovedné a trvalo udržateľné postupy využívania pôdy.

ANALÝZA GEOLOGICKÝCH RIZÍK POZEMKOV A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

Dôkladná analýza rizík pozemkov je kľúčovou súčasťou geologického poradenstva pri projektoch hodnotenia pôdy. Zahŕňa identifikáciu potenciálnych nebezpečenstiev a posúdenie ich pravdepodobnosti a vplyvu na účinné zmiernenie rizík. 

Využívame rôzne techniky a metodiky na analýzu geologických, geotechnických a environmentálnych faktorov, ktoré by mohli predstavovať riziká pre rozvoj územia a výstavbu. 

Tieto nebezpečenstvá môžu zahŕňať zosuvy pôdy, zemetrasenia, eróziu pôdy a kontamináciu podzemných vôd. Vykonaním podrobných geologických prieskumov a analýzou historických údajov vieme identifikovať oblasti náchylné na takéto nebezpečenstvá.

Tieto informácie sa potom použijú na vypracovanie stratégií manažmentu rizík, ako je implementácia opatrení na stabilizáciu svahov alebo navrhovanie štruktúr, ktoré odolajú seizmickým udalostiam. Napríklad v projekte hodnotenia územia pre navrhovanú obytnú zástavbu analyzujeme geologické a geotechnické charakteristiky lokality, aby sme identifikovali potenciálne oblasti náchylné na zosuv pôdy. Na základe tejto analýzy vieme odporučiť vhodné zmierňujúce opatrenia, ako je spevnenie svahov alebo stabilizácia vegetácie, aby sa minimalizovalo riziko pre budúcich obyvateľov.

GEOLÓGIA AKO SÚČASŤ NÁŠHO VÁŠHO | ŽIVOTA

Ak ešte len stojíte pred kúpou konkrétneho vybratého pozemku, geologické posúdenie Vám nielenže pomôže ušetriť veľké výdavky, ale aj nemalé starosti pri výstavbe domu. Ak sa totiž chystáte stavať, bolo by pre vás veľmi prospešné, aby ste poznali zloženie a vlastnosti zemín a hornín, ktoré sa nachádzajú pod povrchom budúcej stavby. Dôležité je vedieť, či Vám vôbec zloženie zemín a hornín, tiež aj úroveň hladiny podzemnej vody, vôbec umožní realizovať plánovanú stavbu. Typ zeminy a podzemná voda (jej pôsobenie na základy) majú veľký vplyv na základy a spôsob ich zakladania. Tvar základových konštrukcií vychádza zo statického návrhu. 

Prihliada sa na geologické pomery, tvar terénu aj to, či je budúca stavba podpivničená.
Geologický prieskum by sa mal stať súčasťou projektu. Pred budovaním základov treba poznať čo najviac informácií o pozemku. Pre prácu statika je nevyhnutné, aby mohol správne navrhnúť základovú konštrukciu.
Inžinierskogeologický prieskum je nevyhnutný v prípade, ak máte pozemok v rizikovej oblasti (územia náchylne na zosúvanie, močiarne sedimenty, staré antropogénne navážky, oblasť záplav, výskyt starých štôlni ci dokonca jaskynných systémov).

O NÁS

Od roku 2016 sa zaoberáme škálou geologických prác ako je inžinierskogeologický prieskum, geologický prieskum životného prostredia ako aj odborným geologickým dohľadom. Takúto činnosť smú vykonávať iba firmy na základe rozhodnutia MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA o povolení týchto prác a o oprávnení na ich podnikanie. Toto povolenie nám bolo pridelené na základe skúšok odbornej spôsobilosti pod číslom 2165. Hlavnou náplňou našej práce je vypracovanie komplexnej geologickej štúdie a odborného geologického posudku.

Firma taktiež realizuje tvorbu propagačných materiálov s vedecko-geologickou tematikou.

INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM

POSÚDENIE STABILITY ÚZEMIA V ÚZEMÍ NÁCHYLNOM NA ZOSÚVANIE

HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM

Nájdete nás na: Hviezdoslavova 9, 085 01 Bardejov